Algemene voorwaarden

Alle informatie die FlitsLimburg communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.FlitsLimburg.

Artikel 6: Handelsnaam
FlitsLimburg is een geregistreerde handelsnaam. Het beeldmerk en woordmerk behoren dus tot het eigendom van FlitsLimburg. Het gebruik van het FlitsLimburg merk (beeld- en woordmerk) is streng verboden (voor zover niet uitdrukkelijk door FlitsLimburg in schriftelijke vorm geoorloofd).

Artikel 7: Auteursrecht
Alle teksten, foto's, beelden op FlitsLimburg zijn auteursrechtelijk beschermd. Een verspreiding van deze materialen kan enkel na toestemming van FlitsLimburg.
Iedereen mag een link leggen naar FlitsLimburg of naar individuele pagina's op deze website. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van bepaalde technieken waardoor het onduidelijk is voor de bezoeker op welke website hij/zij zich bevindt.
Alle content die u zelf op FlitsLimburg plaatst, mag door FlitsLimburg op iedere wijze worden gebruikt, gereproduceerd, bewerkt, vermenigvuldigd, gedistribueerd, verkocht en op alle mogelijk manieren openbaar worden gemaakt, zonder hiervoor eerst toestemming van u te verkrijgen. U gaat tevens akkoord dat FlitsLimburg voor het genoemde gebruik u geen vergoeding schuldig is.
In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zult u FlitsLimburg vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Artikel 8: Wijzigingen van de website en de algemene voorwaarden
FlitsLimburg kan te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden, of verdere website content doorvoeren. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de websites, is Nederlands recht van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.